Strona Główna/home O nas/About us Królicze ABC/Education Prawo/Law Rozrywka/Entertainment Linki/Links Księga Gości/Guest book Forum

Ustawy i przepisyUchwała Nr XXXIII/756/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy


z dnia 8 lipca 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2

Traci moc:
1) uchwała Nr XII/41/98 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Bemowo,
2) uchwała Nr XXXV/453/97 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Białołęka,
3) uchwała Nr 565/XXIII/97 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe,
4) uchwała Nr 1035/LXVII/98 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Centrum,
5) uchwała Nr 363/XXX/97 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
6) uchwała Nr XXXIV/404/97 Rady Gminy Warszawa-Targówek z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe,
7) uchwała Nr 11/XLVII/98 Rady Gminy Warszawa-Ursus z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, zmieniona uchwałą Nr 75/XIV/99 z dnia 17 września 1999 r.,
8) uchwała Nr 553 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Warszawa-Ursynów,
9) uchwała Nr 562/L/2002 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 57, poz. 1189),
10) uchwała Nr 218/LXI/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wesoła,
11) uchwała Nr 311 Rady Gminy Warszawa-Wilanów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Wilanów, zmieniona uchwałą Nr 352 z dnia 12 czerwca 1998 r.,
12) uchwała Nr 409/XLVI/98 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 3
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.Przewodniczący
Rady m.st. Warszawy


Jan Maria Jackowski
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/756/2004
Rady m.st. Warszawy
z dnia 8 lipca 2004 r.Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa
i czystości w miejscach publicznych na terenie
miasta stołecznego Warszawy


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy, zwane dalej Regulaminem.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) odpadach:
a) bez bliższego określenia - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
b) wielkogabarytowych - rozumie się przez to takie odpady, o których mowa w pkt 1 lit. a, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone
w typowych pojemnikach, np. zużyte meble, urządzenie domowe, materace itp.,
c) roślinnych - rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji oraz uprawiania, a także odpady pochodzenia roślinnego z targowisk oraz kłody drzew i gałęzie zalegające na drogach publicznych,
2) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki powstające w domowych urządzeniach sanitarnych, gromadzone przejściowo w bezodpływowych zbiornikach,
3) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903),
4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zakład będący gminną jednostką organizacyjną,
5) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
6) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe.
§ 3

Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości, w tym władających nieruchomościami:
a) kierowników budów,
b) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
c) zarządców ogródków działkowych,
d) organizatorów imprez o charakterze publicznym,
2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe.


Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4

Na terenie nieruchomości oddzielnie gromadzi się:
1) śnieg, lód i inne zanieczyszczenia,
2) gorący popiół, żużel, gałęzie, gruz, meble i inne odpady gabarytowe,
3) odpady niewymienione w pkt 2.
§ 5

1. Zaleca się prowadzenie selektywnej zbiórki:
1) odpadów organicznych,
2) szkła z zachowaniem podziału na szkło białe i kolorowe,
3) papieru i makulatury,
4) opakowań z tworzyw sztucznych,
5) złomu żelaza i metali kolorowych, i gromadzenia tych odpadów w pojemnikach (workach), oddzielnie każdy rodzaj odpadów.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być kompostowane we własnym zakresie lub przekazywane do kompostowni odpadów.
§ 6

1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów w sposób umożliwiający ich odbiór przez przedsiębiorcę.
2. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia należy gromadzić przy krawężnikach jezdni tak, by nie znajdowały się wokół drzew.
3. Piasek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
4. Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez użycie środków chemicznych, tj. soli, solanki i innych, dopuszcza się na drogach publicznych.

§ 7

1. Dopuszcza się mycie pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z Regulaminem.
2. Naprawy i regulacje pojazdów samochodowych mogą odbywać się w garażach o utwardzonym podłożu.
§ 8

Dopuszcza się - na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i terenach rolniczych -
-spalanie powstałych na terenie nieruchomości odpadów roślinnych pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw pod warunkiem niezadymiania miejsc służących do wspólnego użytku i nieruchomości sąsiednich.


Rozdział III
Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz zasady ich rozmieszczania i utrzymywania
§ 9

1. Nieruchomości wyposaża się w pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów i zapewnia się ich odbiór przez przedsiębiorcę.
2. Odpady mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach).
§ 10

1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów powinny mieć pojemność od 0,05 do 5 m3, a kontenery - od 3,5 do 40 m3.
2. Liczba pojemników (kontenerów) na odpady na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów, a ich rodzaj uzgodniony z przedsiębiorcą.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników odpowiadających ogólnym warunkom określonym w Regulaminie, utrzymanych w następującej kolorystyce :
1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
2) biały - z przeznaczeniem na szkło białe,
3) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
4) czerwony - z przeznaczeniem na złom żelaza i metali kolorowych,
5) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
6) brązowy - z przeznaczeniem na odpady organiczne.
Pojemniki powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów na jaki są przeznaczone. Na pojemniku winna być umieszczona informacja zawierająca logo, adres i telefon przedsiębiorcy obsługującego pojemnik.
Dopuszcza się stosowanie do selektywnej zbiórki odpadów worków plastikowych przy zachowaniu wynikającej z niniejszego ustępu kolorystyki i oznaczeń.
§ 11

1. W pojemnikach na odpady nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, gałęzi gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
2. Odpady wielkogabarytowe gromadzi się w wyznaczonych miejscach na nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, nie naruszający estetyki otoczenia i umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.
§ 12

Do gromadzenia zwiększonej przejściowo ilości odpadów oprócz pojemników (kontenerów) można używać worków.

§ 13

1. Pojemniki (kontenery) muszą mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich właściwego stanu sanitarnego oraz uniemożliwiającą zwierzętom dostęp do odpadów.
2. Pojemniki (kontenery) oraz komory i szyby zsypowe w budynkach, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym oraz poddawane okresowej dezynfekcji.
3. Miejsca, gdzie znajdują się pojemniki (kontenery), należy utrzymywać w czystości.
§ 14

1. Pojemniki (kontenery) powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla mieszkańców jak i dla przedsiębiorcy.
2. Pojemniki (kontenery) należy ustawić w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na twardej, równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie, swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając opróżnienie pojemników (kontenerów) bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
4. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 3 może nastąpić w drodze porozumienia z przedsiębiorcą.
5. W przypadku niemożności usytuowania pojemników (kontenerów) na własnej nieruchomości należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości lub zarządcy drogi na ustawienie pojemników na ich terenie.
6. Zaleca się, aby pojemniki (kontenery) nie były usytuowane przed frontem budynku w ciągach komunikacyjnych takich jak jezdnie, zatoki parkingowe oraz na trawnikach.
§ 15

Gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych może odbywać się wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace, odrębnych pojemnikach (kontenerach), których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników.
§ 16

1. Na drogach publicznych powinny być ustawione kosze uliczne o pojemności od 0,020 do 0,050 m 3 ( od 20 do 50 litrów ).
2. Kosze, o których mowa w ust. 1, rozmieszcza się przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
3. Kosze uliczne powinny być utrzymywane w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.
§ 17

Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym, zobowiązany jest do:
1) wyposażenia terenu nieruchomości, na którym się ono odbywa w odpowiednią liczbę pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, jeżeli zgromadzenie trwa dłużej niż trzy godziny,
2) oczyszczenia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin,
3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.


Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 18

1. Odpady oraz nieczystości ciekłe odbierane są z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości.
2. Dowody opłat za usługi związane z odbiorem odpadów oraz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę należy przechowywać przez okres dwóch lat.
§ 19

1. Odpady, a także nieczystości ciekłe z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe powinny być usuwane z częstotliwością:
1) odpady - nie rzadziej niż:
a) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,
b) raz na tydzień z budynków wielorodzinnych,
2) nieczystości ciekłe - z taką częstotliwością, by nie powodować przepełnienia zbiorników bezodpływowych (szamb).
2. Odpady wielkogabarytowe należy usuwać z nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą.
§ 20

1. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach.
2. Opróżnianie pojemników lub koszy z terenów określonych w ust. 1 powinno być zorganizowane tak, by czynność ta nie była uciążliwa dla korzystających z tych terenów (rano, wieczorem, nocą).
§ 21

Przenośne toalety uliczne powinny być opróżniane i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producentów tych kabin.

Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 22

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (w klatce).
§ 23

1. Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:
1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów-przewodników osób niewidomych.
§ 24

Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości.
§ 25

1. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.
§ 26

Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.
§ 27

Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:
1) na klatkach schodowych, w windach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych.
2) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych o ile w tych miejscach bądź w ich najbliższym otoczeniu ustawione są pojemniki na odchody zwierzęce.
§ 28

Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.
§ 29

Zaleca się umieszczenie na obroży zwierzęcia danych pozwalających na ustalenie osoby utrzymującej zwierzę.
§ 30

Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk.


Rozdział VI
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 31

1. Kozy, zwierzęta futerkowe, drób mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w obiektach zamkniętych tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi i inne tereny publiczne, także tereny przeznaczane do wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości - w szczególności zapachowych - dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich, nie może również obniżać standardów sanitarnych.
2. Koniowate, świnie, bydło, owce, jeleniowate i pszczoły mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oddalonych od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 1000 m.
§ 32

Na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie:
1) osiedli o zabudowie wysokiej (powyżej 2 kondygnacji),
2) zabudowanym budynkami wielorodzinnymi oraz w budynkach wielorodzinnych,
3) zabudowy jednorodzinnej o powierzchni poniżej 1000 m2 oraz w tej zabudowie.


Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 33
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.
2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni.*do góry*


Na skróty:<<PRAWO | Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich | Rozporządzenie dotyczące transportu zwierząt | Rozporządzenie dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt
Home | ABC | Prawo | Rozrywka | Linki | Mapa strony | Forum | Kontakt     Copyright 2004-2008 © Aseti.